Send oss en forespørsel

Internkontroll – El. anlegg

Dersom bedriften din ikke har etablert rutine for dette, kan vi være behjelpelig med å få dette på plass.

Internkontroll – El. anlegg

Hva er internkontroll av elektriske anlegg?

Med internkontroll menes dokumenterte, systematiske tiltak en virksomhet iverksetter for å sikre at el installasjonen planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med forskriftene.
Det kreves av bedriftene et internkontrollsystem (IK system), dvs. et verktøy for å fremme helse miljø og sikkerhet (HMS) i virksomheten. IK-systemet skal ved dokumenterte tiltak sikre at virksomheten drives i samsvar med de lover og forskrifter som gjelder.
IK systemet skal angi hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og hvordan det skal gjøres. Internkontroll på det elektriske anlegget er ditt ansvar dersom du leier eller eier bygget du driver businessen fra.

Det er bedriftens daglige leder som sitter med ansvaret for at kontrollen blir gjennomført og påviste feil og mangler blir utbedret. IK systemet må derfor inneholde rutiner og prosedyrer for hvordan feil og mangler skal behandles.
Forskrifter for elektriske lavspenningsanlegg (FEL) § 9 sier: ”Eier og bruker av anlegg som omfattes av denne forskrift skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegg til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i kapittel V. Ved bruk og tilkobling av elektrisk utstyr til anlegg skal det vises aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for liv eller eiendom”.

Det lokale el.tilsyn er på lik linje med Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB pålagt å føre tilsyn med at Forskriften om internkontroll blir fulgt.
Når det gjelder internkontroll på det elektriske anlegget, er det kun fagfolk såsom Installatører eller godkjente kontrollører med godkjent foretak som kan gjennomføre en tilfredsstillende internkontroll.
Vi i Svithun Elektro as har både fagfolk og system som kan ivareta et foretaks internkontroll av det elektriske anlegget. Vi innehar bl.a.:

  • dataprogrammer som tilpasser IK-systemet til din type virksomhet
  • utarbeider visuelle kontroller som du selv kan gjennomføre
  • bearbeider systemdokumenter med målinger/sjekklister for autorisert personell
  • utarbeider avviksskjema og forslag til rettelse av avvik på en enkel og økonomisk måte

BESTILL INTERNKONTROLL PÅ DET ELEKTRISKE ANLEGGET TIL DIN VIRKSOMHET / DIN BYGNINGSMASSE I DAG! VI GIR FAST PRIS.

Kontakt oss for internkontroll

Kontakt oss for internkontroll

51 70 97 20
post@svithun-elektro.no