Send oss en forespørsel

Internkontroll

Dersom bedriften din ikke har etablert slike rutiner kan vi hjelpe dere med dette.

Internkontroll

Hva er internkontroll av elektriske anlegg?

Med internkontroll menes dokumenterte, systematiske tiltak en virksomhet iverksetter for å sikre at el installasjonen planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med forskriftene.

Det kreves av bedriftene et internkontrollsystem (IK system), dvs. et verktøy for å fremme helse miljø og sikkerhet (HMS) i virksomheten.

IK-systemet skal ved dokumenterte tiltak sikre at virksomheten drives i samsvar med de lover og forskrifter som gjelder.

IK systemet skal angi hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og hvordan det skal gjøres.

IK på det elektriske anlegget er ditt ansvar uansett bedriftens størrelse.

Det er bedriftens daglige leder som sitter med ansvaret for at kontrollen blir gjennomført og påviste feil og mangler blir utbedret. IK systemet må derfor inneholde rutiner og prosedyrer for hvordan feil og mangler skal behandles.

Forskrifter for elektriske lavspenningsanlegg (FEL) § 9 sier: ”Eier og bruker av anlegg som omfattes av denne forskrift skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegg til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i kapittel V. Ved bruk og tilkobling av elektrisk utstyr til anlegg skal det vises aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for liv eller eiendom”

Det lokale el.tilsyn er på lik linje med Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB pålagt å føre tilsyn med at Forskriften om internkontroll blir fulgt.

Når det gjelder intenkontroll på det elektriske anlegget, er det kun fagfolk såsom elektrikere/el.entrepenører som kan gjennomføre en tilfredstillende internkontroll.

Vi i Svithun Elektro as har både fagfolk og system som kan ivareta et foretaks internkontroll av det elektriske anlegget. Vi innehar bl.a.:

  • dataprogrammer som tilpasser IK-systemet til din type virksomhet
  • utarbeider visuelle kontroller som du selv kan gjennomføre
  • bearbeider systemdokumenter med målinger/sjekklister for autorisert personell
  • utarbeider avviksskjema og forslag til rettelse av avvik på en enkel og økonomisk måte

BESTILL INTERNKONTROLL PÅ DET ELEKTRISKE ANLEGGET TIL DIN VIRKSOMHET / DIN BYGNINGSMASSE I DAG! VI GIR FAST PRIS.

Internkontroll – Landbruk

Gjensidige lover 10-30% reduksjon i forsikringspremien!

Feil ved det elektriske anlegget har dessverre vist seg å være en av de hyppigste brannårsaker i landbruket.

Både teknisk svikt i anlegget og bruken av elektrisk utstyr har vært årsak til svært mange av brannkatastrofene i landbruket de siste årene.

Vedlikehold av bygningenes elektriske anlegg er derfor svært viktig for å minske faren for at bygningene utsettes for brann.

Gjensidige lover 10% i årlig reduksjon i forsikringspremien, dersom du har inngått vedlikeholdsavtale med Svithun Elektro as. Har du i tillegg brannvarslingsanlegg kan du få ytterligerer 30%.

Avtalen inngås mellom deg som gårdbruker og Svithun Elektro. Hensikten med avtalen er at du får kontrollert det elektriske anlegget på gården din hvert tredje år. Kontrollen er en del av ditt internkontrollsystem som er beskrevet i KSL -håndboka.

Ved å inngå en slik vedlikeholdsavtale vil du minske faren for en brannkatastrofe på din gård. I tillegg oppnår du rabatt i forsikringspremien for de bygninger på gården som tas med i avtalen.

Her er det penger å spare…

Kontakt oss for mer informasjon på:

Tlf. 51 70 97 20 eller e-mail: post @ svithun-elektro.no